Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webwinkel

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u
gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden
bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u
verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment
nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1. Muziek Service Schijndel: gevestigd te Schijndel en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder registratienummer 52581454 handelend onder
de naam Muziek Service Schijndel.
1.2. Website: de website van Muziek Service Schijndel, te raadplegen via
www.muziekserviceschijndel.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf
een Overeenkomst aangaat met Muziek Service Schijndel en/of zich
geregistreerd heeft op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Muziek Service
Schijndel en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden
integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Muziek Service
Schijndel zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende
aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Muziek Service
Schijndel slechts bindend, indien en voor zover deze door Muziek Service
Schijndel uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden
ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website en in andere van Muziek Service Schijndel afkomstige
materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders
vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het
sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten
in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Muziek Service Schijndel kan echter niet garanderen dat alle informatie op de
Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op
de Website en in andere van Muziek Service Schijndel afkomstige materialen
zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. Muziek Service Schijndel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
(kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Klant van het aanbod van Muziek Service Schijndel en het voldoen aan de
daarbij door Muziek Service Schijndel gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
Muziek Service Schijndel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van
de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding
niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te
ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de
Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Muziek
Service Schijndel het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de
juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. Muziek Service Schijndel kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte
stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van
alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van
de Overeenkomst. Indien Muziek Service Schijndel op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Zodra de bestelling door Muziek Service Schijndel is ontvangen, stuurt Muziek
Service Schijndel de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit
Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2. Muziek Service Schijndel is gerechtigd derden in te schakelen bij het
uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 1 tot 3 werkdagen. De wijze van levering
kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Muziek
Service Schijndel.
5.4. Indien Muziek Service Schijndel de producten niet binnen de
overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant
kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de
mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. Muziek Service Schijndel raadt Klant aan de geleverde producten te
inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij
voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en
conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd,
gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien
uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als
Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van
de producten.
5.7. Muziek Service Schijndel is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke
kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer
leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden
en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon
die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Muziek
Service Schijndel binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder
opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,
of:
 als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de
dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste
product heeft ontvangen;
 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,
de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende
een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem
aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan
het reguliere posttarief geeft Muziek Service Schijndel een raming van deze
kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het
product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en
blijven voor eigen rekening van Klant.
6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan
met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en
het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is
dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel
zou kunnen.
6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat
dan toegestaan in het vorige lid. (beschermfolie, toebehoren, fabrieksstickers handleidingen)

6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde
termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te
zenden aan Muziek Service Schijndel, of op andere ondubbelzinnige wijze aan
Muziek Service Schijndel kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet.
Muziek Service Schijndel bevestigt in geval van een digitale melding de
ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het
product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit
Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het
modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor
herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Muziek Service Schijndel
Spoorlaan, 30
5481 SK, Schijndel

6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden
terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft
betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering
dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Muziek Service Schijndel de
bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij
Muziek Service Schijndel aanbiedt het product zelf af te halen, mag Muziek
Service Schijndel wachten met terugbetalen tot Muziek Service Schijndel het
product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft
teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht
overeenkomstig specificaties van de Klant;

Artikel 7. Betaling
7.1. Klant dient betalingen aan Muziek Service Schijndel volgens de in de
bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te
voldoen. Muziek Service Schijndel is vrij in de keuze van het aanbieden van
betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van
betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op
de dag na levering.

Artikel 8. Garantie en conformiteit
8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet
handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Muziek
Service Schijndel een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt,
onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
8.2. Muziek Service Schijndel staat er voor in dat de producten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Muziek
Service Schijndel er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
normaal gebruik.
8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan
dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt
Muziek Service Schijndel daarvan in kennis te stellen.
8.4. Indien Muziek Service Schijndel de klacht gegrond acht, worden na overleg
met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De
maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande
aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 9. Garantie bij zakelijke aankopen
9.1. Muziek Service Schijndel staat er voor in dat de producten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Muziek
Service Schijndel er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal
gebruik. Daarnaast geeft Muziek Service Schijndel in ieder geval 2 jaar
garantie op alle aankopen.
9.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst
beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het
gebrek heeft ontdekt Muziek Service Schijndel daarvan in kennis te stellen.
9.3. Indien Muziek Service Schijndel de klacht gegrond acht, worden na overleg
met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 10. Klachtenprocedure
10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande
garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening
van Muziek Service Schijndel, dan kan hij bij Muziek Service Schijndel
telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de
contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
10.2. Muziek Service Schijndel geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien
het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan
zal Muziek Service Schijndel binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de
klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij
verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van
Klant.
10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een
klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken
via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of
rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
11.2. De totale aansprakelijkheid van Muziek Service Schijndel jegens Klant wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt
tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst
bedongen prijs (inclusief btw).
11.3. Aansprakelijkheid van Muziek Service Schijndel jegens Klant voor indirecte
schade, daaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend -
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van
gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op
Muziek Service Schijndel jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor
schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde
beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van Muziek Service Schijndel.
11.5. De aansprakelijkheid van Muziek Service Schijndel jegens Klant wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat
slechts indien Klant Muziek Service Schijndel onverwijld en deugdelijk
schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter
zuivering van de tekortkoming, en Muziek Service Schijndel ook na die termijn
in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat Muziek Service Schijndel in staat is adequaat
te reageren.
11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen,
na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Muziek Service Schijndel meldt.
11.7. In geval van overmacht is Muziek Service Schijndel niet gehouden tot
vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen
12.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Muziek Service Schijndel
totdat alle vorderingen die Muziek Service Schijndel op Zakelijke Klant heeft
(inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente)
volledig zijn betaald.
12.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze
zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale
bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te
vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken
te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de
eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
12.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Muziek Service
Schijndel te bewaren.
12.4. Muziek Service Schijndel is gerechtigd de zaken die onder
eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn,
terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de
facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan
verkeren.
12.5. Zakelijke Klant zal Muziek Service Schijndel te allen tijde vrije toegang
verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de
rechten van Muziek Service Schijndel.

Artikel 13. Persoonsgegevens
13.1. Muziek Service Schijndel verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform
de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 14. Slotbepalingen
14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement waar Muziek Service Schijndel gevestigd is.
14.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast
dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen
zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
14.4. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie
per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit
van de e-mail voldoende vaststaat.

Algemene retour en garantie voorwaarden Muziek Service Schijndel fysieke winkel

-Tenzij anders vermeld rust er op onze producten 2 jaar garantie, met uitzondering van: Elektronenbuizen, elektronica componenten, verbruiksmateriaal/snaren.

-op een reparatie (tenzij anders vermeld) rust 3 maanden garantie (op de gerepareerde klacht, niet op het gehele apparaat)

-Artikelen gekocht in onze fysieke winkel kunnen bij uitzondering geruild worden, onbeschadigd, in originele verpakking + accessoires binnen 14 dagen en tonen van aankoopbewijs, of u kiest voor een tegoedbon. U kunt uw aankoopbedrag niet retour krijgen.

-bij inruil doet u op het moment van de transactie volledig afstand van eigendom van het ingeruilde artikel.

-Mondharmonica’s kunnen nooit geruild/geretourneerd worden.

-Meterwaar aan kabel kan niet geruild/geretourneerd worden

-Kabels op maat, of speciaal gemaakt kunnen niet geruild/geretourneerd worden

-Speciaal voor u bestelde artikelen/onderdelen moeten worden afgenomen en kunnen niet worden geretourneerd.

-Bij het niet akkoord gaan van een reparatie prijsopgave brengen wij minimaal 30,- ex btw onderzoekskosten in rekening.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Muziek Service Schijndel
Spoorlaan, 30
5481 SK, Schijndel
Telefoon: 073-7370177
E-mail: info@muziekserviceschijndel.nl
KvK-nummer: 52581454
Btw-nummer: NL001783822B48